Bytový dům

U Perníkářky 7, Praha 5 – Smíchov (prodáno 2015)
(prodej developerského projektu ve fázi stavebního povolení)

POPIS PROJEKTU

LOKALITA

Lokalita navrhovaného bytového domu se nachází v zastavěném prostoru městské části Prahy 5 ve výborně osluněném jižním svahu obklopeném solitérní zástavbou rodinných a činžovních vil zasazenou do zeleně, mimo dopravní ruch, což činí z projektu rezidenčního bytového domu na „Hřebenkách“ jednu z nejatraktivnějších lokalit v Praze

URBANISTICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE

Urbanistické řešení vychází ze základního kompozičního záměru – navrhnout skutečně městskou strukturu zastavění, vhodně doplnit prostorovou skladbu této části Smíchova a přizpůsobit se stávajícímu urbánnímu prostoru rezidenční čtvrti plné zeleně a klidu.

Nově navržený objekt je koncipován jako solitérní objekt, který svou velikostí navazuje na hmotovou kompozici a velikost okolních objektů. Dům je navržen na nepravidelném půdoryse dvou protínajících se obdélníků s jedním komunikačním jádrem při severovýchodní fasádě, ve kterém je umístěn výtah a schodiště. Na ustoupeném proskleném soklu 2.PP je umístěna hmota objektu skládající se ze dvou navzájem pootočených hmot, které jsou tvořeny jednotlivými korpusy vytvářející dynamickým natočením a posunem odvážnou kompozici. Toto pootočení se opakuje vždy ob jedno patro. Na soklu se nacházejí další čtyři nadzemní podlaží a poslední páté ustoupené podlaží, řešené jako celoprosklené. Objekt je zastřešen plochou střechou, jež je z velké části užívána jako obytná terasa. Morfologie terénu na pozemku umožňuje umístit dvě patra pod úrovní přilehlé komunikace. Nad úrovní komunikace jsou tři nadzemní patra spolu s posledním ustupujícím patrem. Komunikační jádro propojuje jednotlivé byty s provozním zázemím (sklepní komory, kočárkárna) a podzemním parkingem. Schodiště je osvětleno z fasády. Směrem na osluněné strany se plášť domu velkoryse otevírá celoprosklenou fasádou umožňující panoramatické výhledy.

Na každém patře jsou z komunikačního jádra přístupné pouze dva byty – provoz uvnitř domu tak dává jednotlivým bytům velkou dávku soukromí. V úrovni 1.NP při ulici U Pernikářky se nachází jednopodlažní přístavba sloužící jako vstup s recepcí a vjezd do autovýtahu. V 2.PP jsou umístěny menší byty s vlastní předzahrádkou a terasou, ve vyšších patrech se nacházejí byty 3+kk a 4+kk s lodžiemi, v posledním ustoupeném podlaží je navržen velkoryse řešený byt 4+kk se střešními terasami nebo ve variantě je poslední a předposlední patro řešeno dvěma mezonety. V objektu je umístěno celkem 10 bytů vyšších kategorií. Doprava v klidu je řešena na vlastním pozemku v garážích na úrovni 3.PP a je navržena tak, aby počet vnitřních parkovacích stání splňoval veškeré technické a komfortní požadavky. Zahrada je navržena tak, že při jižním oplocení bude provedena výsadba nových stromů. Jižní oplocení je lemováno pásem středně vzrůstných keřů opadavých i stálezelených, doplněných nízkými a plazivými dřevinami a popínavými dřevinami na oplocení, v pestré druhové skladbě. Svah pod ulicí U Pernikářky je souvisle osázen plazivými a popínavými dřevinami. K oplocení na východní a západní straně pozemku jsou vysazeny popínavé dřeviny, u východního oplocení též stálezelené keře. Podpůrné zídky ve svahu zahradní části budou porostlé popínavými, resp. plazivými dřevinami. Plocha nad podzemními garážemi bude zatravněna a bude tvořit rovinnou část pobytové zahrady.

VIZUALIZACE

Bytový dům U Perníkářky - vizualizace

 

Bytový dům U Perníkářky - vizualizace

 

Bytový dům U Perníkářky - vizualizace

 

Bytový dům U Perníkářky - vizualizace

 

Bytový dům U Perníkářky - vizualizace

 

Lokalita